Juridisch Advies

Contractoverneming? Let op de vereisten!

Gaat u uw onderneming verkopen of bent u van plan een onderneming te kopen en vormen de contracten een belangrijk onderdeel van de onderneming? Bij een overname is het  van groot belang dat deze contracten op de juiste wijze worden overgedragen. Welke route in dat kader moet worden gevolgd, is voornamelijk afhankelijk van de wijze waarop de onderneming wordt ge- of verkocht.

Aandelentransactie of activa-passiva transactie?

Wordt een onderneming via een BV gevoerd dan vindt de verkoop of koop plaats via een aandelentransactie of een activa-passiva transactie. Bij de verkoop of koop van een eenmanszaak of een VOF bestaat deze keuze niet en is er sprake van een activa-passiva transactie. 

Aandelentransactie

Bij een aandelentransactie koopt u de aandelen in de BV, inclusief alle rechten en verplichtingen van deze BV en de door haar gevoerde onderneming. Hierbij gaan in beginsel automatisch ook alle contracten waar de BV partij bij is mee over. Er moet echter voor gewaakt worden dat er in deze contracten geen zogenaamde 'change of control’ bepaling is opgenomen. Dit geeft een wederpartij bij een dergelijk contract vaak het recht het contract op te zeggen of te beëindigen in geval de zeggenschap over een BV wijzigt, hetgeen het geval is bij een verkoop of koop van de aandelen. In dat geval moeten er dan ook met de desbetreffende wederpartij afspraken worden gemaakt of en in welke (al dan niet gewijzigde) vorm het contract, na de verkoop of koop van de aandelen, in stand blijft.

Activa-passiva transactie

Wanneer de overname plaatsvindt door middel van een activa-passiva transactie, worden niet de aandelen van de onderneming gekocht, maar enkel bepaalde activa (gebouwen, inventaris, contracten etc.) en passiva (schulden etc.) van de onderneming. In tegenstelling tot de aandelentransactie moeten bij een activa-passiva transactie de activa en passiva die deel uitmaken van de transactie ieder afzonderlijk te worden geleverd in overeenstemming met de vereisten die de wet daaraan stelt. Dit geldt dus ook voor de over te nemen contracten.

Vereisten voor contractsoverneming

Welke vereisten stelt de wet  (6:159 BW) in dat kader?

a)                  er moet sprake zijn van een akte tussen de overdragende partij (verkoper) en de derde (koper) aan wie het contract wordt overgedragen.

b)                  de wederpartij bij een contract moet meewerken aan de contractsoverneming.

De medewerking van de wederpartij kan vooraf of achteraf plaatsvinden. Bovendien kan deze niet alleen mondeling of schriftelijk, maar ook stilzwijgend worden verleend. Ondanks dat mondelinge respectievelijk stilzwijgende medewerking mogelijk is, is het aan te raden om de medewerking van de wederpartij duidelijk (schriftelijk) vast te leggen. Zo kunnen onduidelijkheden in dat kader worden voorkomen en risico’s beperkt.

Zonder akte en medewerking van de wederpartij is de contractsoverneming nietig, wat betekent dat de contractsoverneming wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Wanneer de contracten een belangrijk onderdeel van de onderneming vormen, staat u dus met lege handen als de contractsoverneming bij een bedrijfsovername niet op de juiste wijze is geregeld.

Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op!

Mr. Alexander Peerboom 

 

Schakenraad Advocaten
Nachtegaallaan 10 -12 | EINDHOVEN

www.schakenraad.nl

T: 040-2447608
F: 040-2448875

Uw reactie
AGENDA

Activiteit doorgeven? Klik hier.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!